Terms & Conditions

 • Artikel 1. Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   • Starz byPaula: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BVBA STARZ PROJECTS handelend onder de naam “Starz byPaula”, gevestigd aan de Vijverlei 24 te Kapellen, België;
   • klant: het bedrijf dat met Starz byPaula een overeenkomst aangaat;
   • overeenkomst: de overeenkomst tussen Starz byPaula en de klant;
   • product: het product dat door Starz byPaula wordt geleverd.
 • Artikel 2. Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Starz byPaula en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Starz byPaula en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  • 2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Starz byPaula en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
  • 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Starz byPaula vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 6. Indien Starz byPaula niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Starz byPaula in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 7. Starz byPaula heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • Artikel 3. Aanbod
  • 1. Het aanbod van Starz byPaula is vrijblijvend.
  • 2. Starz byPaula is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in haar offertes, prijslijsten, e-mailberichten of overige publicaties.
  • 3. Starz byPaula heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
  • 4. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 • Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant schriftelijke of via de e-mail een bestelling bij Starz byPaula geplaatst heeft dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Starz byPaula.
  • 2. Een geplaatste bestelling kan 14 dagen nadat de bestelling geplaatst is kosteloos geannuleerd worden. Na het verstrijken van deze termijn, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden en wordt de bestelling gefactureerd.
  • 3. Starz byPaula heeft het recht de bestelling van de klant te annuleren indien in totaal niet voldoende van de producten zijn besteld, waardoor de producten niet geproduceerd gaan worden. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke annulering in kennis gesteld. Annulering van de bestelling door Starz byPaula geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
 • Artikel 5. Advieswerkzaamheden
  • 1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Starz byPaula in het kader van de overeenkomst advieswerkzaamheden voor de klant uitvoert.
  • 2. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Starz byPaula is niet afhankelijk van het resultaat.
  • 3. Starz byPaula kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat, zoals het succesvol zijn van de onderneming van de klant. Starz byPaula kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
  • 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Starz byPaula, maakt.
 • Artikel 6. Verplichtingen van de klant
  • 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken waarvan Starz byPaula aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Starz byPaula worden verstrekt.
  • 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  • 3. De klant is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk of via de e-mail aan Starz byPaula te melden.
  • 4. De klant vrijwaart Starz byPaula voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • Artikel 7. Prijzen
  • 1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, invoerrechten en transportkosten.
  • 2. Starz byPaula heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Artikel 8. Levering
  • 1. De producten worden via een transportbedrijf aan de klant geleverd.
  • 2. De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
  • 3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
  • 4. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn doet daar niet aan af.
  • 5. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Starz byPaula gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Starz byPaula het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.
  • 6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op de klant over op het moment waarop het op het door de klant opgegeven afleveradres wordt afgeleverd.
 • Artikel 9. Leveringstermijn
  • 1. De leveringstermijn wordt voor of bij het plaatsen van de bestelling aan de klant kenbaar gemaakt. De kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  • 2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Starz byPaula ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst, op schadevergoeding en/of op enige andere vorm van compensatie.
 • Artikel 10. Betaling
  • De klant dient de van Starz byPaula ontvangen facturen te betalen binnen 11 werkdagen na de factuurdatum. En een betalingskorting van 2% binnen 5 dagen.
  • Bij niet-tijdige betaling door de klant is Starz byPaula bevoegd elke (verdere) levering aan de klant op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. Starz byPaula is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
  • Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Starz byPaula maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
  • Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Starz byPaula, totdat alle vorderingen die Starz byPaula op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Starz byPaula te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Starz byPaula veilig te stellen.
  • Indien de klant zijn verplichtingen jegens Starz byPaula niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Starz byPaula gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Starz byPaula op volledige schadevergoeding.
  • Ontbindt Starz byPaula de overeenkomst en neemt Starz byPaula overeenkomstig artikel 11.4 de producten terug, dan wordt door Starz byPaula annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 50% van de overeengekomen prijs van de producten.
  • Indien Starz byPaula gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Starz byPaula toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Starz byPaula zich bevinden. Alle kosten die Starz byPaula moet maken om de producten terug te nemen komen voor rekening van de klant.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Starz byPaula daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Starz byPaula.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Starz byPaula toekomende rechten onverlet.
 • Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
  • Starz byPaula kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • Starz byPaula is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Starz byPaula is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  • Starz byPaula is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
  • Starz byPaula kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.
  • Starz byPaula kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die zijn ontstaan door het op onzorgvuldige wijze passen van het product.
  • Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Starz byPaula iedere aansprakelijkheid uit.
  • Starz byPaula is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Starz byPaula is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Starz byPaula aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Starz byPaula beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Starz byPaula gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Starz byPaula beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De klant vrijwaart Starz byPaula voor vorderingen die derden tegen Starz byPaula instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Starz byPaula niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Starz byPaula op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Starz byPaula mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Starz byPaula vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Starz byPaula kan aanwenden.
  • Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Starz byPaula handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Starz byPaula daardoor heeft geleden.
 • Artikel 13. Klachten
  • De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal producten is geleverd;
   3. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
  • Klachten dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen na de levering aan Starz byPaula kenbaar te worden gemaakt.
  • De klant is verplicht Starz byPaula de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. In dat kader kan Starz byPaula van de klant verlangen dat hij het product terugstuurt. Het feit dat Starz byPaula overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Starz byPaula erkent dat het product gebrekkig is.
  • Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal Starz byPaula naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van Starz byPaula is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.
  • Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
   2. scheuren in het product zijn ontstaan door verkeerd gebruik;
   3. het product niet overeenkomstig het waslabel en/of het wasadvies is behandeld;
   4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   5. gebreken zijn ontstaan door het op onzorgvuldige wijze passen van het product;
   6. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d.
 • Artikel 14. Ontbinding
  • Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Starz byPaula het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Starz byPaula op schadevergoeding.
  • Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Starz byPaula niet nakomt of Starz byPaula vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Starz byPaula adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Starz byPaula het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Starz byPaula op schadevergoeding.
  • Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Starz byPaula niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Starz byPaula op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 • Artikel 15. Overmacht
  • Starz byPaula is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Starz byPaula liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Starz byPaula door haar leveranciers; ex- en importverboden; brand; bedrijfsstoring; verkeersstoring; stroomstoring; internetstoring; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Starz byPaula ten gevolge waarvan Starz byPaula haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  • Voor zover Starz byPaula ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Starz byPaula gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
  • De klant dient de intellectuele eigendomsrechten op de producten en op ontwerpen van de producten van Starz byPaula te allen tijde te respecteren.
 • Artikel 17. Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Starz byPaula gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Starz byPaula zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Starz byPaula niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Elke overeenkomst tussen Starz byPaula en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Starz byPaula worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.